develop your own website

Forum Romanum vernieuwd

De oplettende lezer heeft het vast gezien: de Nieuwsbrief van Forum Romanum heeft een nieuw uiterlijk gekregen. En dat niet alleen: ook inhoudelijk zijn er wijzigingen doorgevoerd. 

De Nieuwsbrief Forum Romanum is aangepast aan het digitale tijdperk met kortere teksten en met een doorlinkmogelijkheid naar wat langere artikelen. De voorzitter van Forum Romanum, Annemiek Derks, stelt zichzelf voor en licht toe wat er zoal is veranderd.

OPROEP
We zijn benieuwd naar reacties op deze vernieuwde nieuwsbrief. Voor suggesties en opmerkingen kan gemaild worden naar één van de personen vermeld in het colcofon. Iedere reactie is welkom!

Nieuws van de rechtbank Limburg

Nieuw logo Rechtspraak: Vrouwe Justitia

rechtbank Limburg

De Rechtspraak heeft sinds september 2016 een nieuw logo: een moderne versie van Vrouwe Justitia. Het logo is in 2014 ontworpen, nadat bleek dat mensen het oude logo niet herkenden. Het oude beeldmerk wordt ook niet geassocieerd met de Rechtspraak.

Daarom is gekozen voor Vrouwe Justitia, een krachtig en herkenbaar beeld, dat staat voor onpartijdigheid, daadkracht, professionaliteit en onafhankelijkheid. Het nieuwe logo past wat betreft kleurstelling, grootte en vorm in de huisstijl, zodat ontwerpen niet hoeven te worden aangepast. Uit kostenoverwegingen blijft de vervanging van het oude logo vooralsnog beperkt tot digitaal gebruik. Alle overige, niet-digitale middelen waarop het logo staat, worden pas vervangen als deze ‘op’ en niet langer voorradig zijn.  

Oud-voorzitter FR Jan Huinen neemt afscheid van Rechtspraak

rechtbank Limburg

Zes jaar lang is Jan Huinen voorzitter geweest van Forum Romanum, het samenwerkingsverband tussen rechtbank Limburg, Openbaar Ministerie en Universiteit Maastricht. In 2015 nam hij al afscheid van Forum Romanum en in juni zei hij de Rechtspraak vaarwel met een symposium. Thema van het drukbezochte symposium was ‘De zitting: het hart van goede rechtspraak’.

Vier panelleden – een rechter, een advocaat, een journalist en een volksvertegenwoordiger – gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen, zoals “Het wordt tijd om verplichte procesvertegenwoordiging in civiele zaken (ook in hoger beroep) af te schaffen”, “De rechter is er alleen om te beslissen, niet om een schikking tot stand te brengen”, “Een skype-zitting kan (nooit) een echte zitting vervangen”... Ook het publiek kreeg de mogelijkheid om te reageren op de stellingen, waardoor tussen panel en publiek een levendige discussie ontspon.

Modernisering bestuursrecht

rechtbank Limburg

De procedures in het bestuursrecht worden eenvoudiger, sneller en toegankelijker. In eerste aanleg, maar ook in hoger beroep. Professioneel gemachtigden, formele rechtspersonen en bestuursorganen zijn straks verplicht om digitaal te procederen. Deze hele modernisering van het bestuursrecht gebeurt in fasen. Bij de rechtbank Limburg kan al sinds najaar 2015 digitaal geprocedeerd worden.

Op 17 november 2015 vond de eerste digitale zitting bestuursrecht plaats.

SummerCourt 2016

rechtbank Limburg

SummerCourt biedt maatschappelijk betrokken rechtenstudenten een week lang een kijkje in de keuken van de rechter en de officier van justitie. Hoe komt een rechter tot zijn oordeel en welke afwegingen maakt een officier van justitie? Acht talentvolle studenten hebben in de eerste week van september 2016 bij rechtbank Limburg zelf zaken voorbereid, vonnissen geschreven, zaken nagespeeld en een requisitoir geschreven.

In het hele land namen 82 studenten deel aan SummerCourt. Het thema van dit jaar was: Rondom het recht. Met dit thema wordt benadrukt dat rechtbanken en OM hun werk niet kunnen doen zonder een goede samenwerking met de (keten)partners.


Succesvolle publieksacademies in Week van de Rechtspraak

rechtbank Limburg

In het kader van de Week van de Rechtspraak 2016 heeft rechtbank Limburg twee publieksacademies georganiseerd: op dinsdag 6 september in Roermond met als thema (v)echtscheidingen en op woensdag 7 september in Maastricht over familiebewind. Het waren succesvolle, levendige avonden met grote belangstelling van het publiek, laagdrempelige lezingen en volop ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van deskundigen.


Tijdens de avond in Roermond stond vooral de vraag “wat doet het met een kind als een echtscheiding verandert in een vechtscheiding?” centraal. In Maastricht is tekst en uitleg gegeven over wat familiebewind inhoudt en welke zaken je daarvoor allemaal moet regelen. 


Nieuws van de Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

35-jarig bestaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
In 2016 viert de Universiteit Maastricht haar 40-jarig bestaan en de Faculteit der Rechtsgeleedheid haar 35-jarig bestaan. In de loop van het jaar zullen daarom diverse lustrum activiteiten worden georganiseerd.

Benoeming 
prof. Ton Hartlief benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Ton Hartlief (1966) is benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De benoeming is op 1 april j.l. Hartlief ingegaan. Sinds 2001 was hij als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht en daarvoor was hij hoogleraar burgerlijk recht in Leiden. Hij blijft nog wel aan de Universiteit Maastricht verbonden. 


Prof. Ton Hartlief

Benoeming prof. Rianne Letschert nieuwe Rector Magnificus UM vanaf 1 september 2016

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht kondigt met veel genoegen de benoeming aan van prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert tot Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht. Zij volgt prof. dr. Luc Soete op voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming. Zij wordt tevens hoogleraar victimologie en internationaal recht aan de Faculteit der Rechstgeleerdheid. De officiële rectoraatsoverdracht heeft op 1 september 2016 plaatsgevonden.

Benoeming Prof. J.E. (Jacobine) van den Brink tot hoogleraar Europees en Nationaal Bestuursrecht per 1 juli 2016

Het College van Bestuur heeft prof. mr.dr. J.E. (Jacobine) van den Brink per 1 juli benoemd tot hoogleraar Europees en Nationaal Bestuursrecht. Prof. van den Brink werkte voordien als universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij is zowel nationaal als internationaal georiënteerd en heeft zowel een Europese als vergelijkende blik op het bestuursrecht.

Prof. Susan Rutten per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context

Het College van Bestuur heeft, op voordracht van de faculteit, prof. mr.dr. Susan Rutten per 1 mei 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context (0,2 fte). De leerstoel valt onder de capgroep Privaatrecht.

Prof. Gijs van Dijck benoemd tot hoogleraar Privaatrecht

Gijs van Dijck is per 1 september 2016 aan de slag gegaan als hoogleraar Privaatrecht. Van Dijck is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht en onderzoeksmethodologie, waaronder empirisch-juridisch onderzoek.

Oefenrechtbank FdR-UM

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Rechters van de rechtbank Limburg hebben weer opgetreden als zittingsrechter binnen de Oefenrechtbank UM.
Aan het einde van het zakentraject in Oefenrechtbank UM II, een verplicht onderdeel van de bachelor Rechtsgeleerdheid, hebben er weer tientallen zittingen plaatsgevonden in de zittingzaal van de Oefenrechtbank. 


In het zakentraject vormen studenten in groepjes van drie een advocaat- of OvJgroep en behandelen twee zaken op de drie vakgebieden (civiel-, bestuurs- of strafrecht). Ze doorlopen twee gehele juridische procedures van begin tot eind. Ze starten met een intakegesprek met een échte cliënt, vervolgens gaan ze het juridisch probleem inventariseren, casus oplossen, evt. onderhandelen met de wederpartij, processtukken opstellen en dit mondt uiteindelijk uit in een zitting en een uitspraak in eerste aanleg.


Ook dit academisch jaar heeft er in dit kader weer een aantal rechters van de rechtbank Limburg opgetreden als rechter tijdens comparities van partijen, bestuursrechtelijke zittingen en strafzittingen. 


Sinds een aantal jaren treden Armand Piëtte (civiel), Guus Letschert en Rene Seerden (bestuur) en Marcel Goessen (straf) vanuit de rechtbank Limburg op als vaste rechters tijdens deze zittingen. Onder hun bezielende leiding hebben de zittingen plaatsgehad en hebben de studenten de praktijk ter zitting ervaren. Studenten waarderen deze zittingen, de inzet én de feedback van deze rechters enorm!

Natasja van der Meer | Coördinator Oefenrechtbank UM

Kinderstrafzitting Oefenrechtbank UM
op het St. Janscollege te Hoensbroek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Bedreiging school via Twitter-bericht
Op donderdag 16 juni jl. hebben de docenten van de Oefenrechtbank UM en 3 studenten van Pleitgenootschap GAIUS een demonstratie gegeven van een Kinderstrafzitting op het Sint-Janscollege te Hoensbroek voor ruim 100 VWO 5 leerlingen.

ICGI Moot Court

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

In het kader van de ICGI PREMIUM Masterclassreeks heeft er op 18 mei 2016 een Moot Court plaatsgevonden in de rechtbank te Maastricht. Gedurende de dag werd een rechtszaak gesimuleerd, waarbij een enthousiaste en gemotiveerde groep studenten de belangen van hun cliënten dienden te behartigen ten overstaan van de rechters.

PAO-najaar 2016

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

In het najaar 2016 bent u weer in de gelegenheid PAO-cursussen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij te wonen. Zoals bekend krijgen medewerkers van de Rechtbank Limburg en het OM Limburg 25% korting op de cursusprijs. Bij de contactpersoon van uw organisatie (M. van Boxtel RL en P. Meertens OM) kunt u hierover meer informatie krijgen. Ook over het aanvragen van “incompany-cursussen”.

Nieuws van het Openbaar Ministerie

Een dag uit het leven van een conflictbemiddelaar

Openbaar Ministerie

“De dag is zo om hoor!”zegt Wiel Erens zodra we wegrijden in Maastricht. Het is kwart voor negen in de ochtend en er staan verschillende dingen op het programma. Eerst een bemiddelingsgesprek in Weert en in de middag zal hij een voorlichtingspresentatie over zijn werkzaamheden geven op het politiebureau in Heerlen. Benieuwd naar een dag uit het leven van een conflictbemiddelaar Wiel Erens? 

Dave Mattheijs gaat een dag in de week bij de universiteit Maastricht werken. Dave zal lid worden van de werkgroep Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging en hij zal studenten begeleiden. Ook gaat hij zich bezig houden met de vraag hoe de inhoud van de master het beste aansluit bij de forensische praktijk. De overige dagen blijft hij werkzaam als (forensisch, medisch en cold-case) officier van justitie. Met deze combinatie wordt gepoogd de verbinding tussen het OM en de universiteit te versterken.

Michel Ziesemer is vanaf oktober 2016 werkzaam als docent bij de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie. Hij heeft op de Universiteit Maastricht bachelor rechten afgerond, alsmede master Strafrecht en de master Forensica, Criminologie en rechtspleging. Hij heeft afgelopen jaar bij het OM gewerkt als signaleringsfunctionaris. Daar beoordeelde hij de ‘afpakkansen’ bij de lopende ZSM-zaken.

Deel deze Forum Romanum