simple web creator

BES-Practice 2.0 Perfecting the skills of the E.I.O. Practitioner

Het tri-nationaal samengestelde Bureau voor Euregionale strafrechtelijke Samenwerking (BES), dat is ondergebracht bij het Arrondissementsparket Limburg, richt zich op de versterking van de grensoverschrijdende justitiële samenwerking in het in alle opzichten intensieve drielanden grensgebied van de provincie Limburg.

De activiteiten die het Bureau in dat kader onderneemt worden aangestuurd door een tri-nationale Stuurgroep BES die wordt voorgezeten door de hoofdofficier van het AP Limburg en vinden hun basis in het door die Stuurgroep goedgekeurde jaarplan. Het organiseren van tri-nationale trainingen en het bevorderen van het tri nationale netwerk zijn twee van de doelen van het BES. 

Op 17 juni 2017 is de Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/14/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees Onderzoeksbevel), in werking getreden. In België en Duitsland was de richtlijn (evenals in andere EU landen) al eerder in de nationale wetgeving geïmplementeerd.  Met de implementatie van richtlijn 2014/41 EU is het Europees Onderzoeks Bevel (EOB) en de daarvoor geldende voorwaarden en procedures, van toepassing op het overgrote deel van de verzoeken om rechtshulp dat tussen de deelnemende EU landen wordt uitgewisseld, dus ook op het overgrote deel van de meer dan 30.000 verzoeken dat jaarlijks tussen België, Nederland en Duitsland wordt uitgewisseld. 


Teneinde een snelle en succesvolle implementatie van het EOB in de rechtshulppraktijk (in het bijzonder tussen deze drie landen) te bevorderen heeft het BES, samen met experts van het Openbaar Ministerie van de drie landen, een intensieve tweedaagse training ontwikkeld voor tri-nationaal samengestelde groepen van leden van het Openbaar Ministerie en/of hun directe juridische medewerkers uit België, Nederland en Duitsland. In nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie te Brussel en het Ministerium der Justiz van Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf werd voornoemd project met succes voor Europese financiering in aanmerking gebracht. Het project beoogt tijdens drie tweedaagse bijeenkomsten telkens een tri-nationaal samengestelde groep van 60 deelnemers middels plenaire sessies en workshops vertrouwd te maken met alle ins en outs van de toepassing van het EOB. 

Tijdens het programma zal er voldoende tijd worden ingeruimd voor het uitwisselen van de eerste ervaringen die in de drie landen met het nieuwe instrument zijn opgedaan en voor het bespreken van problemen die aan weerszijden van de grens worden ervaren. Het grote belang van voldoende overleg bij de uitvoering van het EOB wordt zowel in de richtlijn als in de wetgeving duidelijk onderkend. Ook dat belang wordt met het project gediend, want na verloop van de drie beoogde trainingen zal er een tri-nationaal netwerk zijn ontstaan van 180 leden van het Openbaar Ministerie en/of hun directe juridische medewerkers, die, in meer of mindere mate doende zijn met de grensoverschrijdende samenwerking en in dat kader jaarlijks vele duizenden onderzoeksbevelen zullen uitwisselen. 

De drie gelijksoortige trainingen hebben inmiddels in december 2017 en februari en maart jl. plaatsgevonden in de lokaliteiten van de Europäische Rechtsakademie (ERA) te 54295 Trier (D).


CrossBES

Het tri-nationaal samengestelde Bureau voor Euregionale strafrechtelijke Samenwerking (BES), dat is ondergebracht bij het Arrondissementsparket Limburg, richt zich op de versterking van de grensoverschrijdende justitiële samenwerking in het in alle opzichten intensieve drielanden grensgebied van de provincie Limburg. De activiteiten die het Bureau in dat kader onderneemt worden aangestuurd door een tri-nationale Stuurgroep BES die wordt voorgezeten door de hoofdofficier van het AP Limburg en vinden hun basis in het door die Stuurgroep goedgekeurde jaarplan. Een ander deel van de activiteiten die het Bureau onderneemt wordt bepaald door de opdrachten die voortkomen uit het jaarlijkse treffen van de ministers van Justitie(en Veiligheid) van België, Nederland en Nordrhein-Westfalen in het kader van de BES-samenwerking.


Recentelijk kreeg het BES van de gezamenlijke ministers de opdracht een project op te zetten dat moet leiden tot een betere samenwerking op het vlak van de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van strafvonnissen. In nauwe samenwerking met de universiteiten van Maastricht en Leuven is vervolgens een project uitgewerkt dat rust op 4 pijlers, te weten:

------------------------------------------

1. het doen uitvoeren van een rechtsvergelijkende studie op het vlak van de strafuitvoering in relatie tot de geldende relevante EU kaderbesluiten als WETS, EAB, confiscatie, geldelijke sancties, probatiebeslissingen etc. Daarnaast zal eveneens ingezoomd worden op de juridische inbedding van- en mogelijke inzet van opsporingsmiddelen bij de tenuitvoerlegging van straffen in België, Nederland en Duitsland. De rechtsvergelijkende studie zal uitgevoerd worden onder leiding van de professoren Klip (UM) en van Daele (KUL). Daarnaast zullen eveneens de (verschillende) centrale en decentrale structuren die in elk van de drie landen belast zijn met of betrokken zijn bij de strafuitvoering in beeld worden gebracht. Dit deel van het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van professor Nelen (UM).

------------------------------------------

2. Het diepgaand/intensief -gedurende 3 tweedaagse bijeenkomsten- scholen en trainen van een selecte groep van 50 vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en/of andere relevante overheidsonderdelen belast met de concrete strafuitvoering. Een en ander vanuit de teaching-teachers gedachte.

------------------------------------------

3. Het opstellen van een inzichtelijk schema/stappenplan dat op een eenvoudige wijze duidelijk maakt welke (juridische) stappen moeten worden gezet teneinde een (deel van een) vonnis waarbij de veroordeelde en/of diens vermogen zich in een van de andere landen bevindt, ten uitvoer te leggen. Het format van dit schema/stappenplan zal vervolgens aan het Europees Justitieel Netwerk ter beschikking worden gesteld met het verzoek de overige 25 lidstaten op te roepen het format met de relevante nationale informatie te vullen. Aldus zal dan na verloop van tijd een compleet overzicht zijn ontstaan dat de tenuitvoerlegging van strafvonnissen in gehele Europese Unie zal vergemakkelijken.En last, but not least,

------------------------------------------

4. op basis van de hiervoor genoemde stappen en de interactie tussen wetenschap en praktijk komen tot het benoemen van structuur- en/of juridische obstakels die de (grensoverschrijdende) ten uitvoer legging van strafvonnissen bemoeilijken en het uitwerken van aanbevelingen in dit kader. Aanbevelingen die vervolgens zullen worden aangeboden aan de Europese Commissie en aan de nationale autoriteiten van Justitie en het Openbaar Ministerie in de drie landen.

------------------------------------------


Het project is met succes voor Europese financiering in aanmerking gebracht. De concretisering van het project is inmiddels per 1 oktober 2017 van start gegaan.

Deel deze Forum Romanum