best free website templates
Mobirise
Bijdrage van het Openbaar Ministerie
Burgerforum
‘Verdachte van geweldpleging hoort werkstraf tegen zich eisen.’ ‘Bejaarde man krijgt klappen bij bushalte.’ ‘Hulpverlener geslagen tijdens oud en nieuw.’ 
Mobirise
Koppen die regelmatig in de media verschijnen.
Dagelijks brengt het OM, de enige instantie in Nederland die mensen strafrechtelijk kan vervolgen, verdachten van een misdrijf voor de rechter en formuleert daar een strafeis. Het OM stelt zich daarbij steeds de vraag of het gaat om een strafbaar feit en of er voldoende bewijs is. De strafeis die het OM formuleert moet recht doen aan de ernst van het feit en de gevoelens in de samenleving. De hoogte van de straf is mede afhankelijk van de richtlijnen die het OM daarvoor heeft gesteld en moeten binnen de kaders van de wet vallen. De rechtbank bepaalt uiteindelijk, na de terechtzitting, de hoogte van de straf. Maar wat vindt de samenleving eigenlijk van de hoogte van die strafeisen? Zijn ze te mild, te hoog of moet er misschien op andere wijze worden bestraft? Door het houden van een burgerforum wil het OM graag horen wat de burger passende strafeisen vindt en wat zij strafverzwarende of juist strafverminderende factoren vindt.

Wat doen jullie allemaal daar bij het Openbaar Ministerie?
Waarom wordt er in dit land veel te laag gestraft?
Voor het antwoord op deze en andere vragen van burgers organiseert het OM regelmatig een burgerforum. Zo ook op 24 mei jongstleden. De ‘gewone burger’ kreeg de unieke kans om in gesprek te gaan met het OM over strafeisen.

Ons streven was om de groep burgers, mensen die je normaal in de kroeg, op de sportclub of waar dan ook tegenkomt en die een mening hebben over de straffen in ons land, die avond zo goed mogelijk een dwarsdoorsnede te laten zijn van de samenleving.

Een aantal fictieve strafzaken werden besproken met de groep burgers om hen vervolgens de vraag voor te leggen wat zij een passende straf(eis) vonden in die zaken. Het accent lag daarbij op hoe geweldsdelicten met specifieke slachtoffers en onder wisselende omstandigheden moeten worden bestraft. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan een mishandeling van een bejaarde of iemand van een bepaalde beroepsgroep, zoals een hulpverlener. Behalve dat burgers op die manier een beeld van het OM en het werk van de officier van justitie krijgen, wordt met de respons ook daadwerkelijk iets gedaan. De meningen van de burgers worden namelijk gebruikt om te bepalen of onze richtlijnen voor strafeisen nog passend zijn. Uit een eerdere peiling bijvoorbeeld is gebleken dat de burger het voor de straf(eis) geen verschil vindt of een woninginbraak ’s nachts of overdag plaatsvindt. Of de bewoner(s) wel of niet thuis zijn ten tijde van de inbraak wordt wel belangrijk bevonden in de afweging voor de hoogte van de strafeis. Op basis daarvan is de richtlijn ten aanzien van woninginbraken dan ook aangepast.

Zoals al eerder gezegd, de resultaten van een burgerforum worden gebruikt om te bepalen of onze richtlijnen voor strafeisen nog passend in de tijdsgeest zijn. Het gaat dus niet om directe inspraak in (specifieke) strafeisen, maar de resultaten van het burgerforum worden wel als één van de factoren (naast bijvoorbeeld de deskundige mening van de eigen officier van justitie) meegenomen bij het opstellen van nieuwe richtlijnen.

Copyright (c) | Forum Romanum is een samenwerkingsverband tussen de Rechtbank Limburg, het Openbaar Ministerie Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Deze samenwerking beoogt een onderlinge dienstverlening, waarbij wordt gedacht aan cursussen, congressen, deelname aan de oefenrechtbank, stages etc. Het doel van Forum Romanum? Delen van kennis en kunde!

Contact Redactieraad Forum Romanum

Archiefoverzicht Forum Romanum